Vårt mål
JobbAsker er et samskapingsprosjekt mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten i Asker kommune. Prosjektet er tuftet på at økt mangfold gir høyere kompetanse og bedre resultater i bedriften, samtidig som vi realiserer Askers flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet.
Sammen ønsker vi å bidra til å utvikle et inkluderende arbeidsliv og et romsligere samfunn med plass til alle. 17% av Askers befolkning er første og andre generasjons innvandrere. Vi ønsker at arbeidslivet i Asker skal gjenspeile Askers befolkning.
Målet er at flere innvandrere kommer i jobb
Etablere samarbeid på tvers av organisasjoner, bedrifter, Kommunale og statlige tjenenester.
Flere bedrifter ser mangfold som et konkurransefortrinn.
Synliggjøre bedrifter som jobber med mangfold og inkludering og utfordre de andre
Bidra til at flere tar fagbrev.
Innspill til nye fagutdanninger tuftet på markedets behov for kompetanse.
FNs bærekraftmål
FNs bærekraftsmål 17 (samarbeid for å nå målene), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 4 (god utdanning) skal være førende i vårt arbeid.
8
4
Et samarbeid mellom

JobbAsker er et samskapingsprosjekt mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten i Asker kommune.